col

18,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu

มาพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q) กันเถอะ

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นไม่ใช่อาศัยเพียง
ความฉลาดทางวิชาการเท่านั้น เพราะ I.Q มีส่วนแค่ 20% เท่านั้น ที่เหลืออีก 80% มา
จากปัจจัยอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความฉลาดทาง อารมณ์ (E.Q) หรือการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้ที่รู้จัก
อารมณ์ของตนเองอย่างแท้จริง รู้จักใช้อารมณ์ให้เกิดประโยชน์ เป็นไปในทางสร้างสรรค์
จะช่วยคุณสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ดีขึ้น สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ชีวิตของคุณจะ มีความสุขมากขึ้นด้วย และที่สำคัญคุณจะเป็นที่รักของคนทั่วไป ซึ่งคงจะเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนามากกว่าการเรียนเก่งมีสติปัญญาล้ำเลิศ
แต่เข้ากับใครไม่ได้เลย
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
ลองนำขั้นตอนต่อไปนี้  ฝึกปฏิบัติกันดูนะคะ
สำรวจตนเอง
การสำรวจตนเองจะช่วยให้คุณรู้เท่าทันความรู้สึกของตนเองว่าขณะนั้นคุณมีความ รู้สึกอย่างไร มีอารมณ์โกรธ ดีใจ เสียใจ หรืออิจฉาริษยา ซึ่งเป็นการแสดงถึงการเข้าใจความ
รู้สึกลึกๆ ที่ อยู่ภายในตัวคุณ เช่น เวลาที่คุณมีอารมณ์โกรธ  คุณรับรู้ถึงการสูบฉีดของ
เลือด  หัวใจของคุณจะเต้น เร็วกว่าปกติ ม่านตาขยายออก หน้าตาบึ้งตึง และคุณจะใช้
วาจาตอบโต้คู่สนทนา อย่างก้าวร้าว หากคุณลองสังเกตดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง
ได้มากเท่า ไหร่ คุณก็จะสามารถแก้ไขความรู้สึก หรือรู้จักเก็บอารมณ์ ได้มากเท่านั้น
ซึ่งการหมั่นสำรวจตนเองนั้นไม่ว่าอารมณ์ทางบวก หรือทางลง จะ ช่วยให้คุณจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้ดีขึ้น

หาวิธีจัดการกับอารมณ์

เมื่อคุณรู้สึกโกรธใครซักคน คุณลองกำหนดความคิดเสียใหม่ แล้วเปลี่ยนจากพฤติกรรม
ที่ก้าวร้าว (ตามปรกติของคุณ) เป็นการมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอย่างมีสติ
โดย สูดลมหายใจเข้าลึกๆ แล้วค่อยโต้ตอบ หรือหากคุณอยากหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้น 
ก็เดินออกไปก่อน(ที่จะมีเรื่อง) หรืออาจจะเลือกการออกกำลังกาย ก็จะช่วยลดความตึง
เครียดได้ และการนั่งสมาธิ ซึ่งสามารถใช้ได้ผลกับอารมณ์เสียทุกประเภท ไม่ว่าคุณใช้
วิธีไหนก็ดีทั้งนั้นจำไว้ว่าเสียเวลากับอารมณ์ลบใดๆ  แต่ให้พยายามดึงตัวเองให้พ้นจากอารมณ์ไม่พึงประสงค์

รับรู้อารมณ์ของผู้อื่นอย่างถูกต้อง 

บางครั้งในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คนรัก เพื่อน หรือใครก็ตาม อารมณ์ที่
คุณรับรู้นั้น อาจมีลักษณะบิดเบือน หรือซ่อนเร้น จนคุณแทบจะสังเกตไม่เห็น เช่น การ
กล่าวขอบคุณ อาจเป็นได้ทั้งความรู้สึกประชดประชัน หรือเป็นบุญคุณ หรือชื่นชมคุณอย่างแท้จริงก็ได้ การหยั่งรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง จะช่วยให้คุณโต้ตอบได้อย่างมี ประสิทธิภาพ แสดงถึงความเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง และสามารถควบคุมการแสดงออก
ของตัวเองได้มากขึ้น
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนทั่วไป 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนั้น คุณจะต้องตระหนักถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคลให้ได้
ก่อน คุณควรยอมรับธรรมชาติของมนุษย์ว่าแต่ละคนมาจากครอบ ครัวที่แตกต่างกัน 
สภาพแวดล้อมต่างกัน ความสามารถไม่เหมือนกัน ลักษณะการ แสดงออกทางอารมณ์
ก็ไม่เหมือนกัน แต่ในความแตกต่างนั้น ทุกคนล้วนมีข้อดีที่ คุณสามารถมองเห็นได้
เหมือนกัน ควรนำข้อดีต่างๆ ของบุคคลเหล่านั้นมาใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่ออารมณ์
ของคุณ ทำให้อารมณ์ของคุณแจ่มใส ด้วยการมองคนในแง่ ดี แล้วชีวิตคุณจะมีสุขได้
ไม่ยาก

เอาชนะภาวะทางอารมณ์ให้ได้ 

ข้อสุดท้ายที่คุณพึงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ก็คือการเหนี่ยวรั้งอารมณ์ของคุณไม่ให้ทำ
อะไรตามอำเภอใจ โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์ชั่ววูบต่างๆ ซึ่งคุณจะต้องฝึกฝน และพยายามพัฒนาจนเป็นนิสัย เช่น ถ้าคุณต้องการแก้ไขอารมณ์โกรธของคุณ ก็ควรมีความ
ตั้งใจที่จะแก้ไขอย่างจริงจัง หากคุณฝึกที่จะรับมือกับอารมณ์ต่างๆ ได้มากเท่าไหร่ คุณก็
จะพัฒนาไปสู่การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ได้มากขึ้นเท่านั้น และนั่นคืออีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาตนเองไปสู่ความเจริญงอกงามในชีวิต
You are here: Home Uncategorised มาพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์(EQ)กันเถอะ